Paslaugų teikimo sutartis

 

Paslaugų teikėjas ir paslaugas užsisakantis asmuo (toliau – Paslaugų gavėjas) sudarė šią sutartį.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, apibrėžtas  užsakymo pateikimo metu ir perduoti paslaugų gavėjui paslaugų teikimo rezultatą už tam tikrą  atlygį.

1.2 Šia Sutartimi paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti paslaugų teikimo kainą, priimti paslaugų teikimo rezultatą ir įvykdyti kitas pareigas šioje sutartyje numatyta tvarka.

2. Šalių pareigos ir teisės

2.1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

2.1.1. paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti paslaugų teikimo rezultato atitikimą paslaugų gavėjo nurodytiems reikalavimams;

2.1.2. paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti paslaugos gavėjui informaciją apie darbo proceso eigą raštu elektroninėmis priemonėmis , jei paslaugos gavėjas pageidauja gauti informaciją apie vykdomus darbus ir jų eigą;

2.1.3. paslaugų teikėjas turi teisę perskaičiuoti paslaugų teikimo kainos dydį, pratęsti paslaugų teikimo terminus arba atsisakyti atsižvelgti į naujai pateiktą informaciją, jei ji buvo pateikta per vėlai ir/ar lemia esminių pakeitimų atlikimą;

2.1.4. paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti Paslaugų teikimo rezultato ir/ar jo dalies korekciją per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų gavėjo laiku pateikto rašytinio pranešimo apie paslaugų teikimo trūkumų buvimą. Rezultato korekcijos atliekamos tik tuo atveju, kai pateiktame rezultate ar jo dalyje yra ne iki galo ar su klaidomis išpildytas užsakymas, kuris buvo pateiktas Paslaugos užsakymo metu. Rezultato ar jo dalies korekcijos atliekamos vieną kartą, pagal tinkamai raštu pateiktas konkrečias pastabas. Prireikus korekcijų gali būti tariamasi individualiai, tačiau, jau pateikiant naują paslaugos užsakymą.

2.1.5. paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti konfidencialumą apie darbo užsakymą. Konfidencialia informacija yra laikoma visa informacija, susijusi su užsakymo pateikimu. Paslaugų teikėjas nerenka ir nenaudoja privačių kliento duomenų asmeniniais tikslais. Pagrindiniai užsisakančiojo paslaugas rekvizitai reikalingi tik tinkamai pagal įstatymus įforminant pardavimus, paslaugų teikėjo apskaitoje.

2.2. Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos:

2.2.1. paslaugų gavėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą ir teisingą informaciją apie užsakymą  paslaugos užsakymo metu. Jei paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad paslaugų gavėjas nepateikė reikšmingos informacijos apie užsakymo specifiką, paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pakeisti atlikimo terminus arba perskaičiuoti paslaugų kainą;

2.2.2. paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų teikimo kainą, sutartą paslaugų užsakymo metu;

2.2.3. paslaugų gavėjas privalo stebėti paslaugų teikimo eigą, turi teisę teikti pastabas, paslaugą ir/ar jos dalį įvertinti ir raštu pareikšti apie paslaugos ir/ar jos dalies atlikimo trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugos ir/ar jos dalies perdavimo paslaugų gavėjui dienos.  Pastabos turi būti pateikiamos el. paštu. Jei per šį laiką nebuvo pateikta pastabų, laikoma, kad klientas neturi priekaikštų darbo kokybei. Jei pastabos dėl trūkumų pateikiamos vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, paslaugų teikėjas pasilieka teisę paslaugų teikimo rezultato (viso ar dalinio) nebekoreguoti arba galima tartis dėl korekcijos, tačiau klientas turi užsakyti iš naujo paslaugą(-as).

 

3. Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka

3.1. Užsisakant paslaugas imamas rezervinis mokestis, didesnės apimties užsakymams taikomas 30 eur rezervinis mokestis, mažesniems - 15 eur rezervinis mokestis. Rezervinis mokestis išsiskaičiuoja iš viso užsakymo kainos, todėl atlikus paslaugą lieka mokėti mažiau. Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti sutartą sumą už paslaugas po suteiktų paslaugų/ darbo dalies atlikimo, paslaugos teikėjui pranešus apie atliktų darbų pabaigą ir pateikus sąskaitą atsiskaitymui už paslaugas elektroninėmis priemonėmis. Kartu su sąskaita paslaugų gavėjo nurodytu el. paštu atsiunčiama tam tikra dalis atlikto darbo/paslaugų rezultato. Tokiu būdu sumažinama rizika, paslaugų gavėjui, jog jis nebus apgautas, o paslaugų teikėjas gaus atlygį už suteiktas paslaugas.Gavus pervedimą, paslaugų teikėjas atsiunčią viso atlikto darbo/ suteiktų paslaugų rezultatą.

3.2. Perdavus atlikto darbo rezultatą paslaugų gavėjui, paslaugų teikėjas neatsako už tolimesnį paslaugų teikimo rezultato naudojimą – visą atsakomybę dėl tolimesnio paslaugų teikimo rezultato naudojimo prisiima paslaugų gavėjas.

5. Sutarties galiojimas, pasibaigimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pirmojo mokėjimo už paslaugas dienos ir galioja iki visų prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį informavęs paslaugų gavėją. Paslaugos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugos teikėjas jau pradėjo ją vykdyti.

5.3. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami šalių derybomis, nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

5.4. Sutartis sudaryta online režimu ir turi tokią pat galią kaip ir pasirašyta.


Paslaugos.lt